โรงเรียนโรงเรียนแม่ทะวิทยา
290 หมู่ 7 ถนนลำปาง-แม่ทะ  ตำบลแม่ทะ  อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150
เบอร์โทรศัพท์ 054-289133
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางคำสุข ด้วงประสิทธ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

Miss Katrina Altah Fisher
ครู

นางสาวธัชรวรินทร์ ศิริพรวัฒนะกุล
ครู