โรงเรียนโรงเรียนแม่ทะวิทยา
290 หมู่ 7 ถนนลำปาง-แม่ทะ  ตำบลแม่ทะ  อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150
เบอร์โทรศัพท์ 054-289133
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวันวิสา แสนปิง
ครู คศ.3

นางพิสมัย ศรีสุขา
ครู คศ.3

นายอนุสรณ์ สุขยืน
ครู คศ.2

นางสาวเสาลักษณ์ สามปันสัก
ครูพิเศษ