โรงเรียนโรงเรียนแม่ทะวิทยา
290 หมู่ 7 ถนนลำปาง-แม่ทะ  ตำบลแม่ทะ  อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150
เบอร์โทรศัพท์ 054-289133
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอรพิม เพิ่มสมัคร
ครู คศ.3

นายอดิคุณ ชมภูทอง