โรงเรียนโรงเรียนแม่ทะวิทยา
290 หมู่ 7 ถนนลำปาง-แม่ทะ  ตำบลแม่ทะ  อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150
เบอร์โทรศัพท์ 054-289133
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวติณณ์ณัชชา โจ้นทรา
ครู คศ.2

นายภัทรพงศ์ จำปาวัน
ครู คศ.1