โรงเรียนโรงเรียนแม่ทะวิทยา
290 หมู่ 7 ถนนลำปาง-แม่ทะ  ตำบลแม่ทะ  อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150
เบอร์โทรศัพท์ 054-289133
คณะผู้บริหาร

นายผจญ ภักดีวิวัฒน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0896347926
อีเมล์ : maethawittaya@gmail.com

นายปฐมพงษ์ ธรรมลังกา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0838612347
อีเมล์ : pratompong@maethawittaya.ac.th

นายจำรัส ปันศรี
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นายนภาพล บุญมั่น
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นายสุธรรม ปั้นสวย
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นางอรพิม เพิ่มสมัคร
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน