โรงเรียนโรงเรียนแม่ทะวิทยา
290 หมู่ 7 ถนนลำปาง-แม่ทะ  ตำบลแม่ทะ  อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150
เบอร์โทรศัพท์ 054-289133
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายผจญ ภักดีวิวัฒน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทะวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2563-ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ปฐมพงษ์ ธรรมลังกา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทะวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2565-ปัจจุบัน