โรงเรียนโรงเรียนแม่ทะวิทยา
290 หมู่ 7 ถนนลำปาง-แม่ทะ  ตำบลแม่ทะ  อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150
เบอร์โทรศัพท์ 054-289133
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ                            1. จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมี ทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
                                        2. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีค่านิยมหลัก 12 ประการ
                                        3. ให้ความรู้และส่งเสริมผู้เรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
                                             ในการดำเนินชีวิต
                                        4. ใช้เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลัก
                                             ธรรมาภิบาล
                                        5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการจัด
                                             การเรียนรู้
                                         6. สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืน