โรงเรียนโรงเรียนแม่ทะวิทยา
290 หมู่ 7 ถนนลำปาง-แม่ทะ  ตำบลแม่ทะ  อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150
เบอร์โทรศัพท์ 054-289133
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
อักษรย่อโรงเรียน                   ม.ว     
ปรัชญาโรงเรียน                    สามัคคี มีวินัย   รับใช้สังคม
คติธรรม                                 ปัญญา  นรานํ   รตฺตนํ   (ปัญญา  เป็นแก้ววิเศษของคน)
ตราโรงเรียน                          รูปเทียนจุดสว่างอยู่ในวงในเสมาครอบด้วยดอกทานตะวันที่เบ่งบานเต็มที่
สีประจำโรงเรียน                    แดง –  ดำ
                                              แดง     หมายถึง                    ความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว
                                              ดำ       หมายถึง                    ความหนักแน่นมั่นคง
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน     วันที่   29    มกราคม   ของทุกปี
เอกลักษณ์                           “คุณธรรม  นำความรู้”
อัตลักษณ์                            “วินัยดี  วิถีพอเพียง”