โรงเรียนโรงเรียนแม่ทะวิทยา
290 หมู่ 7 ถนนลำปาง-แม่ทะ  ตำบลแม่ทะ  อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150
เบอร์โทรศัพท์ 054-289133
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
          โรงเรียนแม่ทะวิทยาก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  29 มกราคม  พ.ศ. 2509 ณ หมู่บ้านท่าแหน หมู่ที่ 7 ตำบล แม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการศึกษาของเยาวชน ในอำเภอแม่ทะ ให้สูงขึ้น และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน ที่จบชั้นประถมศึกษาได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา โดยมิต้องเดินทางไปศึกษาต่อในโรงเรียนประจำจังหวัด ซึ่งการคมนาคมลำบากมาก
          โรงเรียนแม่ทะวิทยาได้เปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2509 ได้สอนตามหลักสูตร     ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ ในปี พ.ศ. 2515 และในปี พ.ศ.2517  กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งให้ยุบโรงเรียนแม่ทะซึ่งเป็นโรงเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมสามัญศึกษาธิการ (เดิม) รวมกับโรงเรียนแม่ทะวิทยา ในปี พ.ศ.2524 กรมสามัญศึกษามีคำสั่งให้โรงเรียนเปิด รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.4 - 5 และ ม.4 - 6) ในปี พ.ศ. 2528 โรงเรียนได้ยกระดับเป็นโรงเรียน  ขนาดกลาง และเป็นโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตรทำให้มีการปรับตำแหน่งผู้บริหารจากตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ปัจจุบันโรงเรียนแม่ทะวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำปาง ลำพูน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ