การจัดกิจกรรมวันต้นไม้ 2562
      ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม3,ม6/61
      พิธีมอบประกาศนีบบัตร ม.3_61
      พิธีมอบประกาศนีบบัตร ม.6_61
      กิจกรรมกีฬาสีภายใน 2561 001
      กิจกรรมกีฬาสีภายใน 2561 002
      ยุวกาชาดเข้าค่ายพักแรม61
      ลูกเสือเนตรนารีเข้าค่าย61
      ตักบาตร-ผ้าป่า
      กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน'62
      ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2562
      กิจกรรมตักบาตรฯ 2561
      25 พ.ย. "วันวชิราวุธ"
      ต้อนรับ ผอ.กัมพล ธิติกร 2561
      กิจกรรมวันภาษาไทยฯ 2561
      โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวฯลำปาง
      ย้อนอดีตสิ่งแวดล้อม แดง-ดำ
      ศูนย์พัฒนาสื่อICTแม่ทะวิทยา
      O-NET การงานอาชีพ ชุด 1 ม.3
      O-NETการงานฯเกษคร ม.ปลาย
      O-Netคอมพิวเตอร์ม.ต้นชุดที่1
      O-Netคอมพิวเตอร์ม.ปลายชุดที่1
      การงานอาชีพ ชุด 2 ม.6
      การงานอาชีพ ชุด 1 ม.6
      วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 ม.6
      ภาษาไทย ชุดที่ 1 ม.6
      ภาษาไทย ชุดที่ 2 ม.6
      ภาษาไทย ชุดที่ 3 ม.6
      สังคมศึกษา ชุดที่ 1 ม.6
      สังคมศึกษา ชุดที่ 2 ม.6
      สังคมศึกษา ชุดที่ 1 ม.3
      สังคมศึกษา ชุดที่ 2 ม.3
      สังคมศึกษา ชุดที่ 3 ม.3
      กระทรวงศึกษาธิการ
      สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ
      สพม.34
      สพม.35
      สพม.36
      สพม.37
      สพม.38
      สพม.39
      สพม.40
      สพม.41
      สพม.42
      สพป.ลป.1
      สพป.ลป.2
      สพป.ลป.3
      โรงเรียนเถินวิทยา
      โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
      โรงเรียนแม่พริกวิทยา
      โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
      โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี
      โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
      โรงเรียนลำปางกัลยาณี
      โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ
      โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
      โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
      โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
      โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
      โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
      โรงเรียนวังเหนือวิทยา
      โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา
      โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
      โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
      มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
      มหาวิทยาลัยแม่โจ้
      มหาวิทยาลัยพะเยา
      มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
      มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
      มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
      มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
      ม.ราชมงคลล้านนาลำปาง
      วืทยาลัยเทคนิคลำปาง
      วืทยาลัยพยาบาลฯ ลำปาง
      มหาวิทยาลัยเนชั่นลำปาง
      มหาวิทยาลัยพายัพ
      มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่
      มหาวิทยาลัยนเรศวร
      วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
      วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลำปาง
      มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
      ไทยรัฐ
      เดลินิวส์
      มติชน
      ข่าวสด
      คม ชัด ลึก
      แนวหน้า
      ผู้จัดการ
      กรุงเทพธุรกิจ
      The Nation
      Bangkok Post
      โพสต์ทูเดย์
      ประชาชาติธุรกิจ
      ฐานเศรษฐกิจ
      บ้านเมือง
      ไทยโพสต์
      เส้นทางเศรษฐกิจ
      สยามรัฐ
      Nation Channel
      ครอบครัวข่าว
      Chiang mai news
      ข่าวจังหวัดลำปาง
      เชียงรายโฟกัส
      บางกอกทูเดย์
      สยามธุรกิจ
      สนามกีฬา
      สยามดารา
      ช่อง 3
      ช่อง 5
      ช่อง 7
      ช่อง 9
      NBT
      Thai PBS
      STAT
      adintrend TV
      thaitvmax
      อำเภอเมืองลำปาง
      อำเภอแม่เมาะ
      อำเภอเกาะคา
      อำเภอเสริมงาม
      อำเภองาว
      อำเภอแจ้ห่ม
      อำเภอวังเหนือ
      อำเภอเถิน
      อำเภอแม่พริก
      อำเภอแม่ทะ
      อำเภอสบปราบ
      อำเภอห้างฉัตร
      อำเภอเมืองปาน
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 4
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 60
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,093,368
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
21 เมษายน 2564
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30   
             
 เกียรติยศแดงดำ


รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รอบสาม)
        
โรงเรียนแม่ทะวิทยา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2554
        
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก (รอบสาม)
วันที่ 6 - 8 กรกฎาคม 2554
จำแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
มัธยมศึกษา
น้ำหนัก
(คะแนน)
คะแนน
ที่ได้
ระดับ
คุณภาพ
  กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน      
          * ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี      10.00         9.56        ดีมาก   
        * ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  10.00 9.20 ดีมาก
        * ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง   10.00  8.13  ดี
        * ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น   10.00  8.40  ดี
        * ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน   20.00 10.23   พอใช้
        * ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
                         เป็นสำคัญ
  10.00  9.00   ดีมาก
        * ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ และพัฒนาสถานศึกษา   5.00  4.80   ดีมาก
        * ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายใน 
                          โดยสถานศึกษาและต้นสังกัด
  5.00  5.00   ดีมาก
   กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์      
           * ตัวบ่งชี้ที่ 9   ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ 
                             และวัตถุประสงค์ฯ
  5.00         5.00      ดีมาก
           * ตัวบ่งชี้ที่ 10  ผลการพัฒนาจุดเน้นและจุดเด่น ที่ส่งผลสะท้อนเป็น
                              เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
  5.00           5.00      ดีมาก
   กลุ่มตัวบ่งชี้ส่งเสริม      
          * ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท
                            ของสถานศึกษา
  5.00         5.00  ดีมาก
          * ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน 
                             รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้อง
  5.00         5.00  ดีมาก
                                      กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา      
                        คะแนนรวม                                           100.00    84.32      ดี     
 สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป
                                                                                                                                             ใช่
 สถานศึกษามีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป 10 ตัวบ่งชี้ จากทั้งหมด 12  ตัวบ่งชี้
                                                                                                                                             ใช่
 สถานศึกษาไม่มีตัวบ่งชี้ที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน
                                                                                                                                             ใช่
                              สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม
                                          สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  

        
โล่และเกียรติบัตร การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนแม่ทะวิทยา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
smiley
smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley
 

โรงเรียนแม่ทะวิทยา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โทร.054289133 Fax.054289133
Maethawittaya@gmail.com
Maethawittaya School Lampang Thailand.
Engine by MAKEWEBEASY