กลุ่มงานการบริหาร
     กลุ่มบริหารงานวิชาการ
     กลุ่มบริหารอำนวยการฯ
     กลุ่มบริหารงานทั่วไป
     กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
   กลุ่มสาระการเรียนรู้
     ภาษาไทย
     คณิตศาสตร์
     วิทยาศาสตร์
     สังคมศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม
     สุขศึกษาเเละพลศึกษา
     ศิลปศึกษา
     การงานอาชีพ
     ภาษาต่างประเทศ
     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
     ห้องสมุด
29 มกราคม 2565
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30  31           
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
วิสัยทัศน์ (Vision)   "พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานของค่านิยมความ  เป็นไทย ตามหลัก                               ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้เทคโนโลยีในการบริหาร  จัดการตามหลักธรรมาภิบาล"

พันธกิจ             1. จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมี ทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
                    2. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีค่านิยมหลัก 12 ประการ
                    3. ให้ความรู้และส่งเสริมผู้เรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ  ดำเนินชีวิต
                    4. ใช้เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
                    5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการจัดการ  เรียนรู้

                    6. สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์          
1. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                             2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมความเป็นไทย
                             3. ผู้เรียนได้รับโอกาสในการศึกษา และการพัฒนาการเรียนอย่างเต็มศักยภาพ
                             4. ครูมีการจัดการเรียนรู้โดยนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                             5. สถานศึกษามีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
                             6. สถานศึกษามีสื่อ เทคโนโลยี และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการบริหาร
                             7. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการศึกษา โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ระดับองค์กร
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียน
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ความสำนึกความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษา ให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการศึกษา

 

โรงเรียนแม่ทะวิทยา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โทร.054289133 Fax.054289133
Maethawittaya@gmail.com
Maethawittaya School Lampang Thailand.
Engine by MAKEWEBEASY