โรงเรียนโรงเรียนแม่ทะวิทยา
290 หมู่ 7 ถนนลำปาง-แม่ทะ  ตำบลแม่ทะ  อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150
เบอร์โทรศัพท์ 054-289133
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
13 มี.ค. 66 ถึง 14 มี.ค. 66 สอบวัดผลปลายภาค
การสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  นักเรียน ม.1-ม.6
โรงเรียนแม่ทะวิทยา โรงเรียนแม่ทะวิทยา
02 มี.ค. 66 ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3-ม.6
จัดกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3-ม.6
หอประชุมโรงเรียนแม่ทะวิทยา โรงเรียนแม่ทะวิทยา
31 ต.ค. 65 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565